Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW
PROWADZONEJ PRZEZ FIRMĘ
INTERNATIONAL TRANSPORT  Z. JASKOT SP. Z O.O.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa dokładne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez International Transport Z. Jaskot Sp. z o.o., w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy pojazdu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Najmu.
3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
4. Strony:

a. Wynajmujący: International Transport Z. Jaskot Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 124, 87-100 Toruń, NIP 8792192047;
b. Najemca: osoba fizyczna lub osoba prawna;
c. Osoba upoważniona do kierowania pojazdem.

5. Najemcą pojazdu oraz Osobą upoważnioną do kierowania może być:

a. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 20 rok życia i posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
b. osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 20 rok życia i posiadanie prawa jazdy przez minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a lub 5b.

6. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem wymogów wskazanych w punkcie poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń.
7. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania.
8. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu przejęcia go przez Wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do kierowania pojazdem odpowiada za pojazd tak samo jak Najemca.

OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

10. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a. nieprzekraczania dziennego limitu kilometrów przejazdu najmowanego pojazdu;
b. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);
c. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
d. wykonywania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stan ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);
e. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu płynu do spryskiwaczy szyb oraz wymiany żarówek;
f. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfiką silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
g. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa. Pojazd jest wydawany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie najemca powinien zatankować pojazd do pełna, w przeciwnym razie na Najemca zostanie obciążony opłatą dodatkową zgodnie z cennikiem;
h. utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym.

11. Bezwzględnie zakazuje się użytkowania wynajętego pojazdu poza granicami RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.
Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem pojazdu poza granicami RP, w przypadku braku zgody Wynajmującego na jego użytkowanie, ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu pojazdu do siedziby Wynajmującego w Polsce;
12. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 11 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy transportu pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu koszty.
13. Najemcy  zabrania  się  narażania  pojazdu  na  wszelkie  uszkodzenia  oraz jego  eksploatacji  niezgodnej  z  przeznaczeniem, a w szczególności:

a. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym pojazdem;
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
c. palenia tytoniu w pojeździe oraz innych wyrobów tytoniowych;
d. dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego własnościami i przeznaczeniem;
e. mycia pojazdu w myjniach automatycznych;
f. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach i torach wyścigowych;
g. używania pojazdu do nauki jazdy
h. wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Najmu;
i. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu, a tym samym narazić Wynajmującego na utratę przyszłych dochodów z tytułu wynajmu pojazdów;
j. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
k. używania pojazdu w sposób powodujący jego przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego.

14. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 13 lit. a. – k. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w pkt. 13 lit. d. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem pojazdu.
15. Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenia niewłaściwego używania pojazdu, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy.

OPŁATY

16. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad czas wynikający z umowy, nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
17. Opłata za najem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
18. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami za należności uiszczane w ramach obowiązującej umowy najmu.
19. Kaucja zabezpieczająca zwracana jest w terminie do 14 dni od daty zwrotu pojazdu.
20. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat i kar umownych wynikających z niniejszego Regulaminu, kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia ostatecznego wyliczenia tych należności, i od tego dnia biegnie termin 30 dni na zwrot kaucji albo jej różnicy.
21. Opłata za wynajem, inne opłaty i kary umowne wynikające z Regulaminu nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu.

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

23. Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązania umowy najmu, zwrócić pojazd w ustalonym przez Najemcę
i Wynajmującego miejscu i czasie.
24. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu wygaśnięcia umowy drogą poczty elektronicznej (wypozyczalnia@zjaskot.pl). Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później iż w do 12 godzin, do poinformowania Najemcy o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia umowy, stosowana informacja może zostać przekazana za pośrednictwem dostępnych środków przekazu: telefon, poczta elektroniczna i inne.
25. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu w warunkach braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub sprzeciwu Wynajmującego na przedłużenie umowy, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą Wynajmującego do:

a. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;
b. obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;
c. naliczenia odpłatności za okres samowolnego korzystania z pojazdu wg Cennika.

26. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej
w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu odzyskanie posiadania pojazdu
oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami tychże czynności.
27. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu. Za ewentualne braki paliwa stwierdzone przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę według Cennika.
28. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego wynikłymi kosztami, a w szczególności:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu na zewnątrz i w wewnątrz pojazdu;
b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
c. szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wpłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
d. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona
lub częściowo zawiniona przez Najemcę, Osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu czy pasażera pojazdu
albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.

29. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz utratę dokumentów.
30. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków do samochodu lub wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami według Cennika.

SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY

31. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon,
przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w protokole przekazania pojazdu (tolerancja +/- 250 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu wszelkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
32. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych
i obsługowych wynajmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wynajmującego lub jeżeli nie ma takiej możliwości to nie później niż 12 godzin od zdarzenia oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. W przypadku, w którym stan techniczny pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Po jej zakończeniu zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
33. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zobowiązuje
się do zwrotu wszystkich poniesionych przez niego kosztów, na podstawie dostarczonych rachunków.

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU

34. W razie kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Wynajmującego lub jeżeli nie ma takiej możliwości to nie później niż w ciągu 12 godzin oraz policji.
Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego opisu zdarzenia, kopii prawa jazdy i dokumentu tożsamości Wynajmującemu oraz do wskazanego przez niego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty pojazdu Wynajmującemu.
35. Najemca otrzymuje pojazd z ubezpieczeniem podstawowym.
36. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych, kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemcy (udziału własnego), Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

37. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia, kolizji, wypadku lub kradzieży chyba, że szkoda wyrządzona została z winy Wynajmującego.
38. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny w okolicznościach, za które odpowiedzialności nie ponosi Najemca, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego,
że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu. Pojazd zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi pojazdu wynajętego.
39. W wypadku, jeżeli pojazd zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie:

a. utraty dowodu rejestracyjnego , polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków do pojazdu wynajętego; rozliczenia powstałej szkody w ciężar polisy AC;
b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

UBEZPIECZENIE POJAZDU

40. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w okolicznościach wskazanych w pkt. 42 poniżej, niezależnie od odpowiedzialności Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego od Wynajmującego. Niezależnie od wyżej wskazanej opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
41. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kar umownych oraz opłat w związku ze zdarzeniem) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji, wypadku i kradzieży z wyjątkiem:

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu;
b. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
d. uszkodzenia pojazdu a następnie zbiegnięcia Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem z miejsca kolizji lub wypadku;
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była Osoba upoważniona do kierowania pojazdem;
f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży pojazdu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
h. wszystkich szkód częściowych nieobjętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
i. kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca;
j. kradzieży pojazdu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zmontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;
k. odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

42. W wyżej wskazanych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.
43. Pojazdy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego pojazdu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.
44. Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

CENNIK OPŁAT I KAR UMOWNYCH

46. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 0,30 PLN
47. Zwrot brudnego samochodu 50 PLN
48. Zwrot samochodu z niepełnym bakiem koszt paliwa  + 35 %
49. Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN
51. Korzystanie z myjni automatycznej 250 PLN
52. Nadmierne zużycie opon, powyżej 1 mm miesięcznie 1000 PLN
53. Używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach 25 000 PLN
54. Transport pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego w okolicznościach obciążających Najemcę za każdy km liczone w jedną stronę 10 PLN
55. Anulowanie rezerwacji do 7 dni przed datą wynajmu 10 %
56. Anulowanie rezerwacji 7 dni przed datą wynajmu 50 %
57. Zgubienie lub utrata klucza lub pilota do samochodu 700 PLN
58. Zgubienie lub utrata dowodu rejestracyjnego, polisy OC, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej 700 PLN
59. Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, kamizelki odblaskowej 150 PLN / szt.
60. Próba ingerencji w stan licznika kilometrów 15 000 PLN
61. Przewożenie zwierząt w samochodzie bez zgody Wynajmujacego 250 PLN
62. Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 1 500 PLN
63. Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem 1 500 PLN
64. Uszkodzenie felgi 1 500 PLN
65. Uszkodzenie opon 1 500 PLN
66. Holowanie innych samochodów wynajętym pojazdem 5 000 PLN
68. Kara umowna za niezwrócenie samochodu w wyznaczonym terminie stawka dobowa + 200%
69. Bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu, wg stawki dobowej, za każdą rozpoczętą godzinę 300 %
70. Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania pojazdu 1 500 PLN
71. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 3 000 PLN
72. Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa 500 PLN + koszty naprawy
73. Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego 5 000 – 20 000 PLN
74. Brak wyposażenia samochodu, opłata plus koszt uzupełnienia w Autoryzowanej Stacji Obsługi 1 000 PLN
75. Szkoda całkowita, rozliczana w ciężar polisy Auto Casco 10 000 PLN
76. Kradzież pojazdu rozliczana w ciężar polisy Auto Casco 10 000 PLN
77. Szkody częściowe objęte polisą Auto Casco 5 000 PLN
78. Szkody częściowe nieobjęte polisą Auto Casco 10 000 PLN
79. Wyjazd za granicę bez zezwolenia Wynajmującego 10 000 PLN

 
80. Podane w Regulaminie ceny są kwotami brutto. Ceny uwzględniają podatek VAT 23%.
81. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

82. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
83. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
84. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajem samochodu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28)
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress